SA: gdy poszkodowany po wypadku może zarobkować, to renta wyrównawcza mu się nie należy

/, Bez kategorii/SA: gdy poszkodowany po wypadku może zarobkować, to renta wyrównawcza mu się nie należy

SA: gdy poszkodowany po wypadku może zarobkować, to renta wyrównawcza mu się nie należy

  • Renta wyrównawcza

Z przepisów jednoznacznie wynika, że rentę wyrównawczą można przyznać, jeśli na skutek zdarzenia poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej lub gdy zwiększyły się jego potrzeby. To poszkodowany ma obowiązek udowodnić te okoliczności – wskazał Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym pozwał towarzystwo ubezpieczeniowe o zapłatę m.in. renty wyrównawczej. Sąd okręgowy uznał jego żądanie w tym zakresie za częściowo usprawiedliwione i zasądził na jego rzecz kwotę renty po 131 zł miesięcznie. Sąd przyjął bowiem, że przed wypadkiem przeciętne miesięczne dochody poszkodowanego wynosiły ok. 1250 zł brutto. Po wypadku przebywał on na zwolnieniu lekarskim i korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie z tego tytułu było nawet wyższe niż dochód poszkodowanego przed wypadkiem. Obecnie, poszkodowany pracuje i uzyskuje z tego tytułu ok. 1065 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że wypłacane jest mu co miesiąc „na rękę” świadczenie w wysokości ok. 808 zł. Sąd przyjął więc, że należało mu przyznać kwotę 131 zł miesięcznie. Tę wartość ustalono jako różnicę między podanymi wyżej kwotami. 

Renta dla powoda

Zgodnie z art. 444 § 2 k.c., jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Uwzględniona apelacja

Ubezpieczyciel w apelacji kwestionował przyznanie poszkodowanemu renty wyrównawczej. Sąd apelacyjny zgodził się z tym stanowiskiem. W związku z tym, zmienił zaskarżony wyrok, uznając przyznanie renty wyrównawczej za niezasadne. 

Nienależne roszczenie

Sąd odwoławczy uznał, że poszkodowany – wskutek wypadku –  nie utracił zdolności do pracy. Nie zmniejszyły się także jego widoki powodzenia na przyszłość, czyli nie utracił szans na uzyskanie korzyści, jakie mógłby osiągnąć przy pełnej sprawności. Nie stwierdzono również trwałej lub częściowej niezdolności do pracy. Dzięki leczeniu odzyskał zdolność do pracy i po okresie rehabilitacji mógł powrócić też do prowadzenia działalności gospodarczej.  Sąd uznał, że pomimo tego, że aktualnie osiągany przez niego dochód jest niższy niż świadczenie rehabilitacyjne, to nie uzasadnia to przyznania mu renty wyrównawczej. Nie ma bowiem związku przyczynowego między wypadkiem, a obniżonym dochodem. Nie można więc uznać, że na skutek wypadku poszkodowany zarabia mniej niż poprzednio. Tej okoliczności nie wykazał on bowiem w postępowaniu sądowym, a to na nim spoczywał obowiązek dowodowy. 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 25.01.2018 r., I ACa 690/17, LEX nr 2461413.

2018-04-17T13:47:28+00:00 4 Kwiecień, 2018|