Podstawy prawne żądania renty alimentacyjnej przez najbliższych

//Podstawy prawne żądania renty alimentacyjnej przez najbliższych

Podstawy prawne żądania renty alimentacyjnej przez najbliższych

  • alimenty a 500+

Podstawą prawną żądania renty alimentacyjnej jest art. 446 § 2 k.c.  „Osoba, względem której ciążył na zmarłym obowiązek alimentacyjny, może żądać od sprawcy szkody stosownej renty. Jest ona obliczana stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania jeżeli z okoliczności wynika, ze wymagają tego zasady współżycia społecznego”.

Trzeba zaznaczyć, iż prawo do renty alimentacyjnej jest roszczeniem osobistym każdej z osób uprawnionych i powinno być określone dla każdej z tych osób odrębnie (tak wyrok SN z dnia 2 maja 1975r. sygn. akt I CR 103/75).

Rozpoczynając starania o rentę warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Renta alimentacyjna nie będzie należeć się wdowie posiadającej pełną zdolność do pracy zarobkowej i nie obciążonej obowiązkiem wychowywania małoletnich dzieci, chociażby za życia pozostawała na utrzymaniu męża (tak wyrok SN z dnia 18 stycznia 1974 r. sygn. akt I CR 746/73). Gdy jednak wdowa wychowuje małoletnie dzieci i z tego powodu nie może wykonywać pracy zarobkowej,  to w takiej sytuacji przysługuje jej renta alimentacyjna (tak wyrok SN z dnia 18 października 1972 r. sygn. akt I CR 383/72). Podobnie będzie w przypadku wdowy, która w dniu śmierci męża była w ciąży (tak SN z dnia 11 stycznia 1967r. sygn. akt I PR 510/66). Orzecznictwo idzie jeszcze dalej – Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 stycznia 1967r. w sprawie o sygn. akt I PR 510/66) stwierdził, że urodzenie się dziecka po śmierci ojca nie wyłącza jego uprawnień do odszkodowania i renty.

2018-04-17T14:27:51+00:00 8 Kwiecień, 2018|