SA: nieostrożne przechodzenie przez jezdnię oznacza przyczynienie się do wypadku

//SA: nieostrożne przechodzenie przez jezdnię oznacza przyczynienie się do wypadku

SA: nieostrożne przechodzenie przez jezdnię oznacza przyczynienie się do wypadku

  • nieostrożne przechodzenie przez jezdnię

Jeśli pieszy nie zachował szczególnej ostrożności w trakcie przechodzenia przez jezdnię lub nie ustąpił pierwszeństwa jeśli miał taki obowiązek, to należy uznać, iż przyczynił się do wypadku.

Syn zmarłej wskutek potrącenia kobiety domagał się zasądzenia na jego rzecz kwoty 80.000 zł od ubezpieczyciela.

Stanowisko ubezpieczyciela

Zdaniem ubezpieczyciela nie ponosił on odpowiedzialności za śmierć poszkodowanej. W jego ocenie nie było związku przyczynowego między zgonem, a wypadkiem. Ubezpieczyciel wskazywał, że matka poszkodowanego w dacie zdarzenia miała 87 lat, więc jej śmierć była skutkiem złego stanu zdrowia. Ponadto, ubezpieczyciel podniósł także zarzut przyczynienia się poszkodowanej do wypadku.

Wyrok sądu

Sąd okręgowy zasądził na rzecz syna zmarłej od pozwanej kwotę 40.000 zł.

Ustalenia sądu

Ustalenia sądu poczynione zostały m.in. na podstawie opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który ustalił przebieg wypadku komunikacyjnego i ocenił zachowania uczestników ruchu drogowego. Na tej podstawie sąd stwierdził, że śmierć kobiety pozostawała w adekwatnym związku z obrażeniami, jakich doznała w wypadku. Poszkodowana nie przyczyniła się w żadnym stopniu do tego zdarzenia. Z tego też względu sąd uznał, że jej syn – jako osoba najbliższa – mógł domagać się przyznania mu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Między matką, a synem istniała bowiem silna więź emocjonalna.

Rozstrzygnięcie sądu apelacyjnego

Wyrok został zaskarżony przez ubezpieczyciela, który domagał się obniżenia przyznanego zadośćuczynienia. Sąd apelacyjny częściowo uwzględnił apelację i obniżył świadczenie do kwoty 30.000 zł.

Przyczynienie się poszkodowanego

Na podstawie art. 362 k.c. jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Ekspertyza biegłego

Sąd apelacyjny odniósł się do ustaleń opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Wynikało z niej jednoznacznie,  że poszkodowana przyczyniła się do wypadku gdyż nie zachowała ostrożności w trakcie przechodzenia przez jezdnię w miejscu do tego nieprzeznaczonym oraz nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu. Nie bez winy był także kierowca pojazdu, który nie obserwował jezdni w należyty sposób i za późno przystąpił do hamowania.

Przyczynienie się pieszej do wypadku

Sąd uznał, iż poszkodowana przyczyniła się do wypadku komunikacyjnego i swojej śmierci w 25%. Tym samym w takim zakresie należało obniżyć zadośćuczynienie.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 6.12.2017 r., I ACa 482/17, LEX nr 2439557.

2018-04-17T13:44:33+00:00 1 Luty, 2018|