Wybór sposobu naprawienia szkody

//Wybór sposobu naprawienia szkody

Wybór sposobu naprawienia szkody

  • Renta

Skutkiem kolizji lub wypadku drogowego jest zazwyczaj uszkodzenie pojazdu.

Stosownie do treści art. 363 § 1 k.c.: „Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu”.

Na tle powyższej normy prawnej w praktyce likwidacji szkód komunikacyjnych w ramach OC pojawiły się wątpliwości, czy warunkiem uzyskania przez poszkodowanego odszkodowania jest uprzednie dokonanie naprawy uszkodzonego pojazdu. Roszczenie o odszkodowanie w ramach OC jest wymagalne niezależnie od tego, czy naprawa została już dokonana. Wysokość  świadczeń należy obliczać na podstawie ustaleń co do uszkodzeń i technicznie uzasadnionych sposobów naprawy, przy przyjęciu przewidzianych kosztów, niezbędnych materiałów i robocizny wg cen z daty ich ustalenia (tak SN w wyroku z dnia 27.08.1988r. w sprawie sygn. akt I CR 151/88).

2018-04-17T10:03:22+00:00 16 Kwiecień, 2018|