SN: Zadośćuczynienie dla rodziców dziecka z uszkodzeniami poporodowymi

//SN: Zadośćuczynienie dla rodziców dziecka z uszkodzeniami poporodowymi

SN: Zadośćuczynienie dla rodziców dziecka z uszkodzeniami poporodowymi

  • Zadośćuczynienie po porodzie

W dniu 27 marca 2018r. Sąd Najwyższy w sprawie o Sygn. III CZP 60/17 podjął  uchwałę: „Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.”

Problem dotyczył wydarzeń w jednym ze szpitali powiatowych na izbie porodowej. Podczas akcji porodowej lekarze dopuścili się drastycznych zaniedbań, w tym zaniechali natychmiastowego przeprowadzenia cesarskiego cięcia co doprowadziło do uszkodzenia dziecka.

Cierpienie dziecka i rodziców

W chwili urodzenia stan dziecka był krańcowo ciężki. Dziecko doznało uszkodzeń mózgu w następstwie czego cierpi na małogłowie, mózgowe porażenie dziecięce z bardzo znacznym upośledzeniem rozwoju umysłowego, ma lekoodporną padaczkę, nie mówi, nie siedzi, nie przekręca się na boki, nie kontroluje czynności fizjologicznych, cierpi na refluks żołądkowo – przełykowy, ma zez zbieżny, nie je samodzielnie, nie żuje pokarmu, ma zaburzenia połykania, wydaje nieartykułowane dźwięki sygnalizujące stan emocjonalny.

Po urodzeniu była wielokrotnie hospitalizowana.

Zasądzono ponad milion zł 

Sąd Okręgowy zasądził na rzecz dziecka zadośćuczynienia w kwocie 400 tys. zł, a Sąd Apelacyjny – z uwagi na bezmiar szkód – podwyższył tą kwotę o dalsze 800 tys. zł, łącznie do wysokości 1 mln 200 tys. zł.

Oprócz tego zasądzono na rzecz dziecka odszkodowanie i rentę z tytułu zwiększonych potrzeb (na podstawie art. 444 kc).

Ponadto sądy obu instancji przyjęły, że rodzice małoletniej powódki mogą skutecznie, każdy na swoją rzecz, domagać się, na podstawie art. 23, art. 24 i art. 448 k.c. zasądzenia zadośćuczynienia za naruszenie ich dobra osobistego w postaci więzi rodzinnych, które w tym wypadku nie zostały co prawda całkowicie zerwane, ale uwzględniając stan zdrowia dziecka, rodzice zostali pozbawieni realnej możliwości kształtowania prawidłowych relacji rodzinnych z ich dzieckiem. Sądu Apelacyjny podwyższył kwoty zasądzone z tego tytułu przez sąd pierwszej instancji do kwot 200 tys. zł i 300 tys. zł.

Szpital: zadośćuczynienie nie przysługuje

Skargę kasacyjną wniósł pozwany – szpital powiatowy. Zarzuty szpitala zmierzały do wykazania, że w sytuacji, w której następstwem czynu niedozwolonego nie jest śmierć poszkodowanego, a jedynie uszczerbek na zdrowiu, choćby istotny, bliskim poszkodowanego nie przysługuje zadośćuczynienie oparte na przepisach o ochronie dóbr osobistych. Sąd Najwyższy powziął wątpliwości co do wykładni przepisów i sformułował w związku z tym zagadnienie prawne: „czy roszczenie o zadośćuczynienie na podstawie art. 448 k.c. w związku z roszczeniem o ochronę dóbr osobistych przysługuje osobom bliskim poszkodowanego także wtedy, gdy na skutek czynu niedozwolonego poszkodowany doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu?”

Względy słuszności

Za wykładnią dopuszczającą przyznanie najbliższym roszczenia o zadośćuczynienie w razie doznania przez poszkodowanego istotnego uszczerbku na zdrowiu opowiedział się Sąd Najwyższy w wyrokach z 9 sierpnia 2016 r. (II CSK 719/15) i z 10 lutego 2017 r. (V CSK 291/16), powołując m.in. względy słusznościowe i ochronę rodziny.

Wyrok SN z 27 marca 2018r. w sprawie sygn. III CZP 60/17 podjął uchwałę: „Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu”.

2018-04-17T13:26:57+00:00 27 Marzec, 2018|